VEILIGE SSL VERBINDING

gegevens bescherming

Privacy

Privacy Statement

1. Inleiding
Hallo Collega hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacy-gevoelige informatie van haar website-bezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Hallo Collega heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Hallo Collega behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Hallo Collega u inzicht hoe Hallo Collega in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
Hallo Collega B.V. is een gespecialiseerd uitzendbureau, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vestigingsadres is Molensingel 47, 6229 PB in Maastricht. Hallo Collega is verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Hallo Collega schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Hallo
Collega blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Hallo Collega contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.


3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw
Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar
u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.


4. Cookies
Hallo Collega maakt gebruik van cookies webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.


5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken:
– Als u Hallo Collega toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen e nemen
– Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op
Hallo Collega rust
– Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Hallo Collega is opgedragen
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hallo Collega of een derde, behalve wanneer uw belangen of de
grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen


6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detacheren, bemiddelen, pay-roll, salarisadministratie, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid, begeleiding op de werkvloer
en werving & selectie.
Hallo Collega gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
   – Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen
   – U op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten
     van Hallo Collega en van derden
   – Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem
   – Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een
     bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik
     gemaakt kan worden van testresultaten
   – U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties
     die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft
     aangemeld (opt-in)
   – Een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te
     onderhouden en hiervoor de relevantie administratie uit te voeren
   – Onze re-integratie-verplichtingen na te komen en te voldoen aan (de vanuit de
     overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grotere afstand tot de
     arbeidsmarkt aan het werk te helpen
   – Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met
     de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na
     te komen
   – Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een
     pre-employment screening
   – Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder
     training, opleiding en testen
   – Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
     interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en
     accountantscontrole
   – Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
   – Subsidies, premiekortingen en dergelijke aan te vragen
   – Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan,
     voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
     arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
     nationale en internationale sanctiewetgeving


7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Hallo Collega kan als u werkzoekende of kandidaat en/of zakelijke relatie bent van Hallo
Collega, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat
de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
   – NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
   – Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
   – Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
   – Gegevens over beschikbaarheid en verlof
   – Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van
     de geschiktheid van de kandidaat – bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en
     gegevens betreffende werkervaring
   – Op vrijwillige basis andere content waarmee u zichzelf voorstelt (video/foto)
   – Gegevens die van belang zijn voor het aanvragen van eventueel aan te vragen
     subsidies of andere middelen om u de nodige ondersteuning te kunnen bieden
   – Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
     ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

8. Geheimhoudingsplicht

De door opdrachtgever verstrekte gegevens van cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de wet AVG en deze gegevens worden behandeld met inachtneming van wat in deze wet en de SUWI-wet – art. 74 – is bepaald. De informatie is vertrouwelijk, wat betekent dat alle medewerkers op zich inclusief de ingehuurde capaciteit, een geheimhoudingsplicht hebben en dat deze zal worden nageleefd. Hallo Collega zal alle informatie over klanten die de opdrachtgever overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houden en zij zal zorg dragen dat deze informatie niet bekend wordt aan derden.

9. Derden
Hallo Collega kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens Hallo Collega diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?’. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Hallo Collega heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


10. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijziging gegevens U kunt ons op elk gewenst moment via info@hallocollega.com dan wel per brief – Molensingel 47, 6229 PB Maastricht – verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, met welk doel dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke
bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te
vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt, zullen wij dit rectificeren.
Wanneer wij uw gegevens hebben gewijzigd, stellen wij u hiervan op de hoogte. Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via mail of per post indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, stellen wij u hiervan op de
hoogte. Recht om gegevens over te dragen U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via info@hallocollega.com. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden. Recht om vergeten te worden Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst
moment via info@hallocollega.com dan wel per brief – Molensingel 47, 6229 PB Maastricht –
verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op
elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend, staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch
behandeld, tenzij dat niet mogelijk is, of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in
rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.


11. Beveiliging
Hallo Collega doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Hallo Collega haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Hallo Collega met
hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


12. Bewaartermijn
Hallo Collega bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.


13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Hallo Collega, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@hallocollega.com of per post naar Molensingel 47, 6229 PB Maastricht. U kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 06-11349045 of 06-11691835. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Hallo Collega van uw persoonsgegevens,
kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


14. Datalek
Is er sprake van (een vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@hallocollega.com.


15. Wijzigingen
Hallo Collega houdt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Hallo Collega en betrokkene.


16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Hallo Collega Blog

Office

Molensingel 47
6229PB Maastricht

Eve Saparuwe

06 - 116 918 35

Sam van Bogaert